Salgsbetingelser

Anvendelse & Gyldighed

I det omfang følgende salg & leveringsbetingelser ikke er fraveget ved skriftlig aftale, sker enhver leverance på grundlag heraf. Med mindre skriftlig accept foreligger fra sælger, er enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers ordre eller lignende uden gyldighed.

Ordre

LVB A/S modtager ordre mundtligt, pr. telefax, telefon, E-mail eller pr. brev. En afgivet ordre er juridisk bindende.

Priser

Alle priser er excl.. moms, medmindre andet er angivet. LVB A/S. kan ændre prisen ved ændring af leverandørpris, toldsatser, afgifter og valuta- kurser i perioden fra bestilling til ordren er afsendt. I tilfælde af at prisen bliver ændret, kan kunden altid annullere en ordren, inden varerne er leveret.

Betalingsbetingelser

Betaling vil normal være kontant ved modtagelse eller forudbetaling. Hvis der er ydet kredit ifølge speciel aftale, skal betaling finde sted i henhold til de på fakturaen anførte betalingsbetingelser. Ved betaling efter forfald beregnes rente af fakturabeløbet med tillæg af 1,5% pr. påbegyndt måned. Rykkergebyrer vil desuden tilkomme.

Leveringsbetingelser og ekspeditionsgebyr

LVB A/S. leverer ab lager. Forsinket levering grundet forhold, som er uden for LVB A/S.’s kontrol, herunder konflikt, vare- og valutarestriktioner, vareknaphed, mangel på transportmuligheder, mangelfuld levering fra underleverandør og force majeure, berettiger ikke køber at kræve nogen form for erstatning.

LVB A/S. pålægger alle ordrer under Kr. 5.000,- det til enhver tid gældende ekspeditionsgebyr. I tilfælde af efterkravs-forsendelse sker levering på opkrævning gennem LVB A/S.’s transport kurer. Der påregnes ekstragebyr ved anden forsendelsesform. Al forsendelse sker gennem LVB A/S.’s transport kurer.

Ekspeditionsgebyr ved forudbetaling: Kr. 35,-

Ekspeditionsgebyr og Efterkravsgebyr ved efterkravsforsendelser: Kr. 65,-

Leveringstid for logovarer: ca. 50-70 dage med mindre andet er aftalt.

Lagervarer: fra dag til dag – Der kan dog forekomme varer der er udsolgt.

Garanti

LVB A/S. garanterer varen mod fabrikationsfejl i henhold til fabrikantens garantibestemmelser samt almindelige købelovs regler.

Ejendomsforbehold

LVB A/S. bevarer ejendomsretten til enhver leverance, indtil hele købesummen samt evt. renter er fuldt ud indbetalt til LVB A/S.

Erstatningsansvar

Et eventuelt erstatningsansvar mod LVB A/S. skal begrænses til kun at omfatte direkte dokumenteret tab som skyldes uagtsomhed hos LVB A/S.. Erstatningsansvaret omfatter ikke følge tab eller indirekte tab, så som bortfald af produktion eller omsætning, tab af fortjeneste ved videresalg eller anden form for konsekvenstab.

Returvarer

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Returvarer eller defekte varer skal returneres til LVB A/S. i original og ubeskadiget emballage. Såfremt LVB A/S. ved modtagelsen konstaterer mangelfuld emballering, forbeholder LVB A/S. sig ret til uden videre at returnere varen og frasiger sig yderligere garantiforpligtelser.

Defektvarer

Ved tilbage levering af defekte varer skal der, inden indsendelsen til LVB A/S. indhentes et reference nr., der skal opgives i forsendelsen til LVB A/S.. Forefindes reference nr. ikke, forbeholder LVB A/S. sig retten til at returnere de fremsendte varer.

Force majeure

Force majeure foreligger, når LVB A/S.’s underleverandør forhindres helt eller delvist i at opfylde påtagne kontraktlige forpligtelser som følge af krig, mobilisering, borgerlig uroligheder, naturkatastrofer eller lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, brand eller anden ødelæggelse af sælgers produktionsapparat, eller enhver anden ekstraordinær begivenhed som hindrer eller begrænser sælger sædvanlige produktionsgang, som sælger hverken kan eller bør forudse ved kontraktens indgåelse. LVB A/S. kan i tilfælde af force majeure vælge at hæve den indgåede aftale eller en del deraf, eller at foretage levering snarest muligt efter, at hindringen for normal levering er bortfaldet. LVB A/S. er i tilfælde af force majeure uden ansvar for tab hos køber som følge af manglende eller forsinket levering.

Lov-valg og værneting

Eventuelle tvistigheder afgøres i henhold til dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København.

Alle juridiske spørgsmål bedes fremsendes på flg. mail adr.: larsbak@lvb.dk